Leisure

Title Address On the map
Maidan Nezalezhnosti Kiev, Maidan Nezalezhnosti
St. Michael's Monastery Kyiv, str. Trekhsvyatitelskaya, 8
Lavra Kyiv str. Mazepa, 21-25
Andrew's Uzviz Kyiv Kyiv, Andrew's Uzviz
National Botanical Garden. N.N.Hryshko str Tymyryazevska 1
House with Chimeras str. Bankovaya, 10
Opera Kyiv, str. Vladimirskaya, 50